flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи

Концепція

галузевої програми інформатизації судів

загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи


Вступ

 Здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи – одне із основних завдань Державної судової адміністрації України. ДСА, як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, відповідно до Положення про Державну судову адміністрацію України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 14 приймає участь у реалізації державної політики в сфері інформатизації, зокрема щодо створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, з урахуванням того, що організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України, Конституційного Суду України та вищих спеціалізованих судів здійснюється апаратами цих судів.

 Визначення Концепцією галузевої програми інформатизації (далі – Програма) стратегічних завдань та їх подальша реалізація, сприятиме підвищенню рівня інформатизації судів, ДСА, інших органів та установ судової системи та забезпечить умови для функціонування Єдиної судової інформаційної системи, створення якої було підтримано Радою суддів України в лютому 2007 року.

 

Стан та основні проблеми інформатизації

Майже 80% приміщень, в яких розміщені суди не відповідають нормативним вимогам. Через обмеженість фінансових ресурсів тривалий час не вирішуються питання створення систем заземлення, промислових систем безперебійного та резервного електроживлення, захисту від атмосферної електрики. Збільшення кількості технічних засобів вимагає збільшення потужності ліній електроживлення та модернізації внутрішніх електричних мереж. Збільшується кількість судів, які отримали приписи служб електромереж і знаходяться під загрозою відключення від електроживлення. Створення локальних мереж відбувалось переважно без модернізації електричних мереж та виділення серверних приміщень. Більше 400 приміщень судів не мають стаціонарних комп’ютерних мереж. 

 Технічні засоби, що використовуються у судах, ДСА, її територіальних управліннях, підпорядкованих підприємствах, як правило, створені різними виробниками і уніфіковані лише на рівні загальних стандартів, що в свою чергу ускладнює їх подальше технічне обслуговування та модернізацію відповідно до постійно зростаючих вимог.

 Техніка придбавалась в різні періоди і на даний час велика кількість її вже морально застаріла, периферійне обладнання через значне перевищення нормативного навантаження потребує заміни або капітального ремонту. Ускладнена процедура списання та утилізації обладнання не дозволяє привести бухгалтерські показники у відповідність із реальною ситуацією (обладнання не може використовуватися, але залишається на балансі установи).

В якості операційних та офісних систем переважно використовуються програмні продукти компанії Microsoft: операційні системи Windows 2000/2003; офісні програми MS OFFICE 98/2003/2007. Менше 60% операційних систем – ліцензійні, щодо офісних програмам – цей показник ще нижчий. Вартість однієї ліцензії на операційну систему та офісне програмне забезпечення Microsoft Windows в листопаді 2009 року в середньому складала біля 370 $ (або 3 000 грн.), при тому, що вартість придбання комп’ютера для бюджетних установ обмежена 7 200 грн. Не краща ситуація із ліцензуванням інших офісних програм типу MS Access, ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo, РУТА.

Централізовано ДСА забезпечує використання судами систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, програмного комплексу підготовки, обробки та аналізу фінансової звітності "БЕСТ-ЗВІТ КОРПОРАЦІЯ", програмного забезпечення по формуванню статистичної звітності та обліку суддівських кадрів.

 Завдяки технічній допомозі, отриманій від міжнародних донорів ДСА забезпечила перехід від використання комутованих каналів для організації служби електронної пошти та доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL. В комплексі із вирішенням питання організації доступу до мережі Інтернет, придбання ДСА в 2008 році маршрутизаторів (активного мережевого обладнання), дозволило активізувати роботу по побудові корпоративної мережі судової системи на базі технології віртуальних приватних мереж (VPN). Всі суди, ДСА, установи та органи судової влади мають можливість використовувати власні сторінки або розміщувати інформацію на веб-порталі «Судова Влада Україна» за адресою http://court.gov.ua/.

 Спеціалізоване програмне забезпечення по автоматизації судового документообігу комплексно запроваджене в місцевих та апеляційних господарських судах. Відсутність відповідної кількості штатних одиниць для організації спеціалізованого підрозділу в структурі ДСА унеможливлює самостійну розробку та супроводження спеціалізованого прикладного програмного забезпечення. Щорічне обмежене фінансування капітальних видатків не дозволяє придбати у власність таке програмне забезпечення. Майнові та авторські права на спеціалізоване прикладне програмне забезпечення в переважній більшості знаходяться у власності приватних структур – розробників, така ситуація ускладнює процес впровадження та подальшого супроводження програмного забезпечення. В місцевих та апеляційних адміністративних судах започатковано впровадження системи, за аналогією з господарськими судами. Використання програмного забезпечення в 708 загальних судах обмежується декількома десятками. На даний час жоден із спеціалізованих прикладних програмних продуктів у повній мірі не забезпечує можливість інтеграції інформаційного простору відповідно до Концепції створення Єдиної судової інформаційної системи.

Процеси інформатизації як сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів потребують певної організаційної однорідності. Разом з тим, законодавчо встановлений порядок фінансового та матеріально - технічного забезпечення судів націлені на забезпечення діяльності судів, виходячи з потреб конкретного суду, а не галузі в цілому. 

Головна мета

 Головною метою Програми є формування умов для створення та функціонування Єдиної судової інформаційної системи, що надає інформаційну та технологічну підтримку судочинству на принципах дотримання балансу між потребою громадян, суспільства і держави в вільному обміні інформацією і необхідними обмеженнями на її розповсюдження і являє собою сукупність нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації, взаємодію окремих підсистем уніфікованої та взаємопов’язаної через відповідні стандарти та протоколи, програмні інтерфейси, стандарти даних, стандарти документів, мереж, ведення архіву та відповідні управлінські процеси інфраструктури.

 

Пріоритетні напрями інформатизації

 

Відповідно до покладених на ДСА України завдань та з урахуванням галузевої структури визначено пріоритетні напрями інформатизації.

 Для судів: 

Автоматизація процесів документообігу, в тому числі:

-        автоматизація процесів реєстрації та створення документів;

-        забезпечення технологічних процесів проходження судових справ;

-        контроль дотримання процесуальних термінів;

-         контроль виконання документів;

-        технічне фіксування (аудіо та відеозапис) та протоколювання судового процесу.

Автоматичний розподіл судових справ до розгляду.

Формування статистичної звітності на базі первинної інформації.

Для ДСА:

Формування статистичної, фінансової звітності, моніторинг стану організаційного та зокрема матеріально-технічного забезпечення судів.

Автоматизація процесів документообігу, в тому числі:

-        автоматизація процесів реєстрації та створення документів;

-        контроль виконання документів.

Функціонування порталу судової влади.

Функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень.

Функціонування системи обліку суддівських кадрів.

 Для суддів:

Доступ до баз даних судових справ та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Доступ до інформаційного масиву судової практики.

Доступ до нормативно-правових баз даних та інших інформаційних ресурсів.

 Для адвокатів:

Доступ до інформації по справам за участі адвоката.

 Для сторін судового процесу:

Своєчасне і надійне інформування про хід судової справи.

Доступ до інформації по справі.

 

Принципи формування та впровадження Програми

 

Основні принципи формування та впровадження Програми:

 Спадковість – раціональне використання наявної інформаційно-технічної, телекомунікаційної та організаційної структури, кадрового потенціалу та накопиченого досвіду.

 Поступовість і безперервність – Програма є проектом, що потребуватиме значних витрат, і тому повинна впроваджуватись поетапно, в координації з різними органами та рівнями влади, але постійно та неухильно, охоплюючи все нові ділянки галузі.

Економічна ефективність – оптимізація витрат фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів та управлінських зусиль, з тим, щоб в розумні терміни з урахуванням обставин зовнішнього та внутрішнього характеру Програма була реалізована .

Прогнозованість – перевага у застосуванні визнаних інформаційних технологій, системного програмного забезпечення, систем керування базами даних, форматів документів, відповідним чином сертифікованого апаратного забезпечення.

Прозорість - залучення користувачів до прийняття стратегічних рішень у відповідності до їхніх потреб та пріоритетів.

 

Нормативно-правове забезпечення Програми

Нормативно-правове забезпечення Програми покликане врегулювати відносини, які забезпечують впровадження процесів інформатизації в діяльність ДСА, судів, установ та організацій судової системи.

 На цей час розроблено нормативні акти, які визначають порядок використання засобів Інтернет, роботи з електронною поштою, користування персональним комп'ютером, використання комп'ютерних програм, розміщення і постійне оновлення інформації на Веб-порталі «Судова влада України».

Разом з тим необхідно розробити нормативно-правові акти, що визначатимуть порядок роботи в умовах функціонування Єдиної судової інформаційної системи, а також на рівні технічних стандартів, формалізованого визначення потреб та опису бізнес-процесів, забезпечать оптимальне використання існуючого та нового обладнання. При розробці нормативно правових актів обов’язковою умовою є урахування необхідності інтеграції апаратної та програмної частини системи та ефективна координація з користувачами системи та компаніями-постачальниками послуг щодо технічної підтримки.

 Потреби у апаратному обладнанні будуть визначатися з точки зору роботи існуючого обладнання в реальних умовах, оскільки здебільшого багато вимог не можуть бути визначені до початку роботи з програмним забезпеченням.

 Процес уніфікації програмного забезпечення започатковується через організацію обміну даними. Інтеграція систем, спрямована на формування єдиного інформаційного простору, повинна включати в себе створення універсальних інтерфейсів взаємодії між різними установами судової влади України.

 Через створення стандартів даних, встановлення вимог до апаратного обладнання, його встановлення та налаштування значною мірою знизяться ризики втрати даних, доступності інформаційних ресурсів, повноти та актуальності накопиченої інформації.

Основні складові та напрями створення Програми

На виконання Указу Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» ДСА було розроблено та затверджено в 2007 році Концепцію створення Єдиної судової інформаційної системи, створення Єдиної судової інформаційної системи відповідно до її положень було підтримано рішенням Ради суддів України «Про виконання Програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи на 2004-2006 роки і щодо створення Єдиної судової інформаційної системи» від 09.02.2007 № 8.

 Єдина судова інформаційна система (далі – ЄСІС), створюється з метою формування інформаційного простору судів загальної юрисдикції, ДСА, інших органів та установ судової системи та створення передумов для міжвідомчого обміну інформації.

 Завданням ЄСІС є забезпечення інформаційної та технологічної підтримки судочинства на принципах дотримання балансу між потребою громадян, суспільства і держави у вільному обміні інформацією та необхідними обмеженнями на розповсюдження інформації шляхом створення умов для:

рівності сторін в судовому процесі в частині їх доступу до інформації;

скорочення строків розгляду судових справ та скарг на основі використання інформаційних технологій;

підвищення ефективності процесів судового та загального діловодства, підготовки даних судової статистики в судах шляхом скорочення часу на обробку й передачу інформації;

підвищення достовірності та повноти інформації, що створюється, використовується та накопичується в процесі діяльності судових органів;

підвищення оперативності збору й оформлення судових матеріалів при підготовці й слуханні справ;

забезпечення оперативного доступу суддів і працівників апаратів судів до чинного законодавства та актуальної інформації із судової практики;

підвищення оперативності інформаційної взаємодії судів загальної юрисдикції, утворених за принципами територіальності та спеціалізації, інших органів системи судоустрою України, органів виконавчої влади, прокуратури, органів виконавчого провадження, сторін судового процесу;

підвищення ефективності інформаційних процесів кадрового, організаційного, матеріально-технічного й ресурсного забезпечення діяльності судів за допомогою створюваних засобів інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у всіх сферах забезпечення судової діяльності;

підвищення інформованості суспільства про діяльність судів, забезпечення прозорості й відкритості системи правосуддя в Україні.

 ЄСІС використовує три інформаційні рівні:

1. Центральний.

2. Середній.

3. Користувача.

 Центральний рівень – рівень, який забезпечує роботу центральної бази даних (далі – ЦБД), Єдиного державного реєстру судових рішень, порталу судової влади, сертифікаційного серверу та інших загальних інформаційних ресурсів системи.

 Середній рівень – рівень організацій з великою кількістю користувачів та/або слабкими каналами зв’язку або місцева площадка для декількох організацій рівня користувача. На середньому рівні використовується локальна база даних (далі – ЛБД), яка містить зріз даних ЦБД для цієї (цих) організації та проміжні дані. Між ЦБД та ЛБД проводиться реплікація даних.

Для зменшення навантаження на сервери та канали зв’язку, підвищення швидкодії та надійності роботи системи у користувачів, можуть розгортатися декілька проміжних підрівнів середнього рівня.

 Рівень користувача – організації з надійними й швидкісними каналами зв’язку та окремі користувачі, в яких не встановлюються локальні бази даних. Вони працюють з використанням віддаленого доступу до ЛБД або до ЦБД.

 

 Інформаційні рівні ЄСІС

Структура на рівні розгортання вузлів

 

 При розгортанні системи організовуються наступні основні вузли:

 Центральний рівень

-   Центр підтримки ЄСІС.

-   Портал судової влади.

-   Центр сертифікації.

 Середній рівень

-   Локальні центри.

 Рівень користувача

-   Організації та особи – користувачі.

-   Зовнішні користувачі.

 Зовнішні користувачі є вузлами, які не потребують спеціальних дій по розгортанню (використовуються Веб‑сервіси зі стандартним браузером).

Приклад організації рівнів та інформаційної взаємодії

 Контури доступу до системи

Система повинна має три контури доступу:

-                   Загальний – доступ до загальнодоступної судової інформації, у тому числі зовнішнім користувачам;

-                   Відомчий – доступ працівникам суду та ДСА до службової інформації, що не потребує спеціального захисту з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2009 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

-                   Закритий – доступ чітко визначеним особам до закритої інформації (містить державну та військову таємницю, тощо). Закритий контур не має фізичного зв’язку з відомчим рівнем та виконується згідно з вимогами  законодавчих та нормативно-правових актів з питань захисту інформації.

                                                                  

Робоче місце користувача загального доступу

Отримати загальний доступ може бути будь-який громадянин, що має доступ до мережі Інтернет. Реєстрація в системі користувачів загального доступу не вимагається, вони можуть працювати з системою анонімно.

Через сайт судової влади користувач загального доступу має можливості:

-                   доступу до інформації про судову владу взагалі та окремі організації (суди, ТУ ДСА, тощо) зокрема (контактна інформація, часи прийому, зразки документів та інше);

-                   загального доступу до копій судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

-                   доступу до судової практики, що офіційно публікується Верховним судом України та вищими спеціалізованими судами;

-                   доступу до графіків судових засідань.

Робоче місце зареєстрованого користувача

Зареєстрований користувач – користувач, якого зареєстровано в системі та є користувачем електронного цифрового підпису (ЕЦП) відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері електронного цифрового підпису.

Зареєстрованим користувачем може бути любий бажаючий, як правило це адвокати та сторони судового процесу. Для реєстрації потрібно пройти процедуру реєстрації на сайті судової влади, підтвердити достовірність наданих даних (копія паспорта, тощо) та отримати ЕЦП у визначений відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами спосіб.

Крім можливостей користувача загального доступу зареєстрований користувач має можливості:

-                   перегляду повного тексту процесуальних документів по справах, де вони є стороною процесу або адвокатом;

-                   отримання автоматичного повідомлення (наприклад, електронною поштою) про зміну стану своїх справ та прийняття нових документів по справі;

-                   подання в суд позовних заяв та документів по своїй справі в електронному вигляді з використання ЕЦП.

Робоче місце працівника суду

Робоче місце працівника суду організується з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Робоче місце працівника суду розгортається для суддів, працівників апарату суду, в тому числі помічників судді, секретарів судового засідання.

Робоче місце працівника суду в залежності від ролі (посади) конкретного працівника може надавати наступні (не виключні) можливості:

-                   реєстрації вхідної кореспонденції;

-                   створення, редагування та узгодження документів (вихідних, процесуальних, внутрішніх та інших);

-                   затвердження документів з використанням ЕЦП;

-                   передача документів в інші підрозділи та/або іншим виконавцям;

-                   формування статистичних карток по справі або статистичної звітності ;

-                   контроль дотримання процесуальних термінів;

-                   контроль виконання документів;

-                   технічної фіксації та протоколювання судового процесу;

-                   автоматизованого пошуку в ЦБД прецедентів та/або судової практики по аналогічних справах;

-                   розширений пошук по базі даних справ та процесуальних документів в ЦБД;

-                   ведення кадрів суду (тільки відповідальним особам за роботу з кадрами);

-       доступ до повних текстів судових рішень в державному реєстрі судових рішень;

-       здійснювати автоматизований розподіл судових справ;

-       здійснювати ручний розподіл судових справ;

-       отримувати узагальнену аналітичну інформацію стосовно роботи конкретних суддів та суду взагалі;

-       здійснювати облік та контроль використання бланків суворої звітності при видачі (виготовленні) копій судових рішень.

Робоче місце працівника суду може організовуватись з підключенням до ЛБД через локальну мережу або з використанням віддаленого підключення через мережу Інтернет з урахуванням вимог законодавства з питань захисту інформації.

 

Робоче місце працівника ДСА (ТУ ДСА)

Працівники ДСА отримують наступні можливості (не виключні):

-       формування статистичних звітів на підставі первинних даних;

-       облік обладнання та нематеріальних активів для вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

-       ведення довідників;

-       облік суддівських кадрів та кадрів ДСА (доступ працівникам відділу кадрів);

-       контроль за проходженням і виконанням доручень.

Функціональні вимоги  

ЄСІС повинна включати наступні функціональні підсистеми.

 Функціональні підсистеми, що забезпечують діяльність об’єкта автоматизації:

-  судове діловодство та документообіг;

-  судова статистика;

-  планування та розподіл судових справ;

-  кадри;

-  фінансовий блок;

-  аналітика;

-  законодавство та право;

-  матеріально-технічне забезпечення;

-  протоколювання та звукозапис судового процесу;

-  відеоконференцзв’язок;

-  судова практика;

-  довідникова підсистема.

 Функціональні підсистеми по взаємодії з громадськістю:

-  інтернет-портал;

-  державний реєстр судових рішень;

-  звернення громадян;

-  інформаційний кіоск.

Забезпечуючі та технологічні підсистеми:

-  адміністрування підсистем;

-  інформаційне забезпечення;

-  комплексна система захисту інформації;

-  зв’язок та передача інформації;

-  забезпечення експлуатації та сервісного обслуговування.

 В залежності від типу об’єкта автоматизації функціональні підсистеми в різних комбінаціях можуть бути об’єднані в автоматизовані комплекси. Також, в залежності від типу об’єкта автоматизації кожна підсистема може мати адаптовану для цього типу об’єкта конфігурацію.

Підсистема «Судове діловодство та документообіг» - встановлюється на всіх об’єктах автоматизації та призначена для забезпечення судового діловодства на всіх стадіях судового процесу починаючи з надходження судової справи до суду, закінчуючи її передачею до архіву та зберіганням; автоматизації процесів проходження процесуальних документів; забезпечення загального діловодства і забезпечення документообігу внутрішніх та зовнішніх документів; здійснення процесуального контролю та контролю виконання документів та відстеження життєвого циклу справ та документів; здійснювати облік та контроль використання бланків суворої звітності при видачі (виготовленні) копій судових рішень.

Підсистема «Судова статистика» - встановлюється в судах, ДСА, ТУ ДСА, радах суддів та призначена для забезпечення формування статистичної та аналітичної інформації щодо стану здійснення судами правосуддя.

Підсистема «Планування та розподіл судових справ» - встановлюється в судах та призначена для автоматичного розподілу судових справ, що надійшли до суду, та складання попереднього графіку призначення справи до розгляду. Підсистема інтегрована з підсистемою «Судове діловодство та документообіг».

 Підсистема «Кадри» - встановлюється у кадрових підрозділах ДСА, Вищій раді юстиції, кваліфікаційних комісіях суддів, радах суддів та призначена для організації обліку суддівських кадрів та ведення кадрової роботи по іншим категоріям працівників.

 Підсистема «Фінансовий блок» - встановлюється в ДСА, судах, радах  суддів та призначена для забезпечення організації  бюджетних процесів, доступу до звітів та статистичної інформації щодо фінансового забезпечення судів.

 Підсистема «Аналітика» - встановлюється на робочих місцях керівного складу суддів, ДСА, Ради суддів України та призначена для формування інформаційно-аналітичних звітів з різних аспектів діяльності судів, починаючи з аналізу матеріального, кадрового та іншого забезпечення, закінчуючи узагальненням оцінки діяльності судів, суддів, ДСА з метою виявлення проблемних ділянок діяльності судової системи та підтримки управлінських рішень.

 Підсистема «Законодавство та право» - встановлюється в судах, ДСА, Раді суддів України та призначена для надання оперативного та зручного доступу до законодавства та інших нормативних та правових актів в електронному вигляді.

 Підсистема «Матеріально-технічне забезпечення» - встановлюється в ДСА України, ТУ ДСА, судах та призначена для обліку і організації управління об’єктами нерухомості судів і ДСА, матеріально-технічними, інтелектуальними та іншими ресурсами що потребують обліку, організації збереження та поставок.

 Підсистема «Протоколювання та звукозапис судового процесу» - встановлюється в судах та призначена для ведення аудіо-протоколу судових засідань, прослуховування звукозаписів судових засідань та, при необхідності, створення друкованих протоколів. Система протоколювання повинна бути інтегрована з підсистемою діловодства та документообігу (створення нового протоколу не повинно вимагати повторного введення інформації стосовно справи).

 Підсистема відеоконференцзв’язку -  призначена для: забезпечення проведення судових засідань без залучення до зали суду підсудних, які знаходяться в слідчому ізоляторі або свідків з інших населених пунктів; оперативного проведення нарад у віддаленому режимі.

 Підсистема «Судова практика» - встановлюється на робочих місцях суддів, може бути доступна адвокатам та іншим громадянам та призначена для узагальнення судової практики і підтримки процесу прийняття судових рішень суддею в рамках єдиних підходів використання положень права. Система судової практики може передбачати два рівні – рівень судової практики суду та загальна судова практика. Система забезпечить технічну можливість публікації та узагальнення судової практики.

 Підсистема «Довідникова підсистема» - встановлюється на робочих містах всіх працівників суду і ДСА та призначення для надання інформації стосовно діяльності судів і ДСА, пошуку контактів та адрес організацій судової системи та організацій, що забезпечують роботу судової системи, іншої інформації, яка потрібна в судах в процесі їх діяльності.

 Інтернет-портал - є доступним всім громадянам України через мережу Інтернет та призначений для забезпечення потреби в інформації щодо діяльності судової системи.

 Єдиний державний реєстр судових рішень - призначений для публікації судових рішень судів загальної юрисдикції, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею.

 Звернення громадян - встановлюється в судах, ДСА України, ТУ ДСА та призначена для автоматизованої реєстрації відомостей про скарги, пропозиції, заяви (далі – звернення) громадян (організацій та установ), постановки їх на контроль, аналізу своєчасного розгляду звернень, формування довідок і статистичних матеріалів про роботу зі зверненнями громадян.

 Інформаційний кіоск - встановлюється в судах та призначений для надання громадянам, відвідувачам суду, інформації про діяльність суду.

 Адміністрування підсистем - встановлюється у Адміністратора ЄСІС, деякі блоки – в ТУ ДСА і судах та призначена для супроводу роботи ЄСІС, забезпечення її працездатності.

 Інформаційне забезпечення - встановлюється у Адміністратора ЄСІС та призначена для забезпечення єдиних підходів ведення судової інформації та уніфікації інформації ті інформаційних потоків в судовій системі.

 Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) - встановлюється у всіх суб’єктів які використовують підсистеми ЄСІС та призначена для забезпечення розмежування доступу до інформації та її захисту.

Із створенням локальних обчислювальних мереж, електронних інформаційних ресурсів і систем, забезпеченням доступу до мережі Інтернет інформаційна безпека та захист інформації набувають особливої ваги.

Згідно з чинним законодавством забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах (АС) полягає у створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), яка є невід’ємною складовою АС і поєднує сукупність організаційних та інженерних заходів, програмно-технічних засобів, спрямованих на забезпечення необхідного рівня захисту інформації на протязі усього життєвого циклу АС.

Програмна частина повинна мати наступну функціональність:

-                   розмежування доступу користувачів до інформації в відповідності до прийнятої політики доступу до інформації;

-                   захист документів, аудіо-протоколів, інших матеріалів судового процесу електронним цифровим підписом;

-                   антивірусний захист інформації;

-                   захист мережі суду від DDOS та хакерських атак і несанкціонованого доступу.

Вимоги до апаратної частини та докладні вимоги до програмної частини КСЗІ повинні бути викладені в додатковому ТЗ на КСЗІ.

 Зв’язок та передача інформації - встановлюється на всіх робочих місцях користувачів ЄСІС та призначена для забезпечення групової роботи з інформацією, оперативного обміну документами та іншими даними між користувачами та службовою інформацією між віддаленими блоками підсистем ЄСІС.

 Забезпечення експлуатації та сервісного обслуговування - встановлюється на всіх робочих місцях технічних спеціалістів, які забезпечують роботу ЄСІС, та призначена для обліку встановлених у користувачів підсистем та планування їх оновлень.

 

Етапи розробки та впровадження

 

Складність та масштабність задач створення і впровадження Програми вимагає здійснювати цей процес поетапно, з поступовим вирішенням питань щодо вдосконалення та модернізації існуючих інформаційних та локальних систем.

 

Етап 1 (2010 рік)

Впровадження підсистеми «Судове діловодство та документообіг»

Впровадження підсистеми «Судова статистика»

Впровадження підсистеми «Протоколювання та звукозапис судового процесу»

Впровадження підсистеми «Єдиний державний реєстр судових рішень»

Впровадження підсистеми «Планування та розподіл судових справ»

Впровадження підсистеми «Кадри»

Здійснення адміністрування підсистем

Модернізація та розвиток локальних обчислювальних мереж ДСА та судів, розвиток корпоративної мережі.

 

Етап 2 (2011 рік)

Впровадження підсистеми «Інформаційне забезпечення»

Впровадження підсистеми «Зв’язок та передача інформації»

Впровадження підсистеми «Судова практика»

Впровадження підсистеми «Звернення громадян»

Впровадження підсистеми «Законодавство та право»

Впровадження підсистеми «Відеоконференцзв’язок»

Впровадження підсистеми «Довідникова підсистема»

 

Етап 3 (2012 рік)

Впровадження підсистеми «Комплексна система захисту інформації»

Впровадження підсистеми «Аналітика»

Впровадження підсистеми «Матеріально-технічне забезпечення»

Впровадження підсистеми «Фінансовий блок»

Впровадження підсистеми «Інтернет-портал»

Впровадження підсистеми «Інформаційний кіоск»

Впровадження підсистеми «Забезпечення експлуатації та сервісного обслуговування»

 

Заходи організаційного забезпечення виконання Програми

Організацію своєчасної взаємодії по всій галузі та забезпечення координації і ефективного обміну інформацією між виконавцями, управління Програмою, яке повинне бути спрямоване на аналіз існуючої ситуації, визначення основних заходів на початку роботи по кожному компоненту, планування роботи та реалізацію Програми в цілому.

Крім цього важливими є мониторинг та звітність, навчання та технічна підтримка.

Основним завданням моніторингу є забезпечення своєчасного виконання завдань, дотримання бюджету, забезпечення відповідної якості виконання робіт та ефективне спрямування та використання ресурсів.

Основним завданням звітності є своєчасне повідомлення усіх зацікавлених осіб про стан реалізації Програми, з метою своєчасного прийняття відповідних рішень та призупинення чи переорієнтації Програми у випадку, якщо завдання, поставлені Програмою, були змінені чи втратили актуальність через вплив зовнішніх чи внутрішніх факторів.

Навчання повинно проводитись планово на постійній основі для визначених груп користувачів і повинно забезпечити:

-                   ефективне використання працівниками нових технологій в роботі;

-                   визначення та за можливості усунення перешкод на шляху до ефективного використання нових технологій.

 

Технічна підтримка повинна здійснюватись по напрямам: підтримка обладнання, підтримка прикладного програмного забезпечення, підтримка системного програмного забезпечення, загальна  підтримка впровадження Програми.

На рівні ДСА та адміністратора ЄСІС необхідно забезпечити наявність адекватної кількості працівників з відповідними знаннями в усіх сферах управління проектним циклом та загальними знаннями сучасних інформаційних технологій на всіх рівнях судової системи.

 Для вирішення проблем з програмним забезпеченням та обладнанням необхідно створення Call-центру або аварійного центру технічної підтримки/

 Підтримка повинна реалізовуватись також через поліпшення та заміну застарілого обладнання, в тому числі на умовах оренди або лізингу, планове оновлення програмного забезпечення для забезпечення відповідності у випадку змін в законодавстві, впровадження нових технологій, чи апаратних засобів обробки інформації.

 Всі проекти Програми повинні виконуватися як складові Національної програми інформатизації та погоджуватися з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації відповідно до вимог законодавчої та нормативно-правової бази в сфері інформатизації.

 Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, залучення інвестицій та інших джерел, не заборонених законом.

 

Очікувані результати та їх вплив на розвиток галузі


Внаслідок реалізації Програми очікується :

-       уніфікація та оптимізація бізнес-процесів діяльності судових органів, ДСА, інших установ та органів судової системи;

-       забезпечення функціонування єдиної бази даних та пошукової системи по судовим справам та документам, в тому числі – ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;

-       ефективна інформаційна взаємодія судових органів з зовнішніми користувачами інформації (іншими державними органами, сторонами по справі, учасниками судового процесу, громадськістю і т.д.);

-       створення гнучкої системи формування статистичної звітності на базі первинних даних;

-       впровадження єдиного порядку використання та ведення класифікаторів та довідників;

-       створення системи електронного документообігу та контролю виконання доручень, яка забезпечує автоматизований рух документів та наскрізний контроль за проходженням і виконанням документів, суттєво впливає на скорочення термінів підготовки та прийняття рішень.

   Внаслідок досягнення очікуваних результатів буде впроваджено Єдину судову інформаційну систему, відповідно для сторін судового процесу відкриються широкі можливості доступу до інформації по судовим справам. Водночас, для судів загальної юрисдикції та інших органів та установ судової системи України буде впроваджено автоматизацію процесів протоколювання та звукозапису судових процесів, судового діловодства, документообігу, керування документообігом, статистики, планування та розподілу судових витрат, ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, матеріально-технічного забезпечення судів та інших органів судової влади України, що позитивно вплине на роботу суддів і працівників апарату суду та сприятиме досягненню стратегічних цілей утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, а проведення модернізації, технічної підтримки, регулярних організаційних та технічних заходів із вдосконалення корпоративної мережі сприятиме усуненню низького рівня пропускної здатності і обмеженої масштабованості інформаційної системи, та у свою чергу забезпечить якісний, новий рівень інформаційної взаємодії об’єктів та дозволить ДСА України належним чином виконувати функції щодо здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та установ судової системи відповідно до Закону України «Про судоустрій України».

 В процесі виконання Програми ДСА відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері інформатизації подає Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації щоквартальні та щорічні звіти про хід виконання завдань (робіт) програми.

 

Директор департаменту

матеріально-технічного, інформаційного

та побутового забезпечення                                                                                           Н. Сердюк